Juridische Structuur

Hoe is de stichting georganiseerd?

Stichting RealityFinality (RSIN: 860332718 / KVK nr.: 75588722) is geregistreerd houder van het merk RealityFinality®. Het bestuur beslist over de erkenning, als de voorwaarde voor toelating, van gebruikers op het platform. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de technische (niet inhoudelijke) kwaliteit van het platform.

De Stichting heeft een ANBI status aangevraagd en doet aan fondsenwerving met als enig doel hiermee het platform op te bouwen, in stand te houden en kwalitatief verder te ontwikkelen.

Het Rekening nummer is: NL97 TRIO 0788 7565 08  

De aan het redactiestatuut gebonden redactie beslist over de inhoudelijke programmering van het platform. Bestuur en redactie zijn gebonden aan het Huishoudelijk Reglement van de stichting. Van hieruit zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de tevredenheid van alle gebruikers over het functioneren, de kwaliteit en de publieke naamsbekendheid van het platform.

RealityFinality BV is het productiebedrijf van de Stichting RealityFinality dat opdrachten aanvaardt van en samenwerkt met alle gebruikers van het platform. Alle commerciële activiteiten van RealityFinality worden hierin ondergebracht. Het enige (bijzondere) prioriteitsaandeel is statutair eigendom van de Stichting RealityFinality.

RealityFinality BV voert daarnaast ook opdrachten uit van de Stichting RealityFinality, gericht op exploitatie, ontwikkeling en technisch beheer van het platform.

RealityFinality BV onderneemt dus namens de stichting activiteiten die leiden tot duurzame tevredenheid onder gebruikers over de kwaliteit en over diverse mogelijkheden die het platform biedt ter realisatie van hun uiteenlopende doelstellingen.

De BV is financieel zelfstandig, en voert commerciële opdrachten uit van zowel de Stichting RealityFinality als van de gebruikers, met als doel continuïteit te waarborgen voor het platform, haar eigen organisatie en daarmee betekenisvol werk voor haar werknemers en vrijwilligers.

De BV draagt zorg voor voldoende (gekwalificeerd) personeel en faciliteiten om opdrachten naar wens en tevredenheid van alle opdrachtgevers uit te kunnen voeren. De Vereniging RealityFinality is de vereniging van betrokkenen – waaronder vrijwilligers en medewerkers – bij het platform en haar gebruikers.

Hoe legt RealityFinality verantwoording af?

De Stichting RealityFinality is volledig transparant en publiceert eenmaal per jaar een balans en een winst- en verliesrekening. Zij doet dit op haar website tezamen met een verslag van alle verrichte werkzaamheden en activiteiten. Alle binnen gekomen giften worden geanonimiseerd (per datum) gepubliceerd.   De stichting heeft geen winstoogmerk en een beperkt eigen vermogen dat uitsluitend tot doel heeft het platform op kwalitatief goede wijze in stand te houden. De stichting is zelf geen gebruiker van het platform. De stichting produceert en financiert zelf geen (inhoudelijke) programma’s.   RealityFinality BV publiceert een beperkt jaarverslag, dat ieder jaar wordt opgenomen in het jaarverslag van de Stichting RealityFinality.  

Waar kan ik RealityFinality vinden?

www.RealityFinality.Org