Stichting RealityFinality (ReFi)

Onderscheiden om te verenigen

Het platform is opgericht vanuit een geconstateerde, maatschappelijke behoefte aan vrije uitwisseling over identiteit. Hiertoe is heterogene kennis en objectieve informatie welkom en noodzakelijk. Identiteit betreft de vergelijking tussen de manier waarop een individu zichzelf definieert of ziet, en de manier waarop dit door anderen wordt begrepen of waargenomen. Wat ook het doel is van deze vergelijking, gebruikers van het platform sluiten zich aan bij de keuze om de criteria te zoeken in waarnemingen binnen de objectieve realiteit.

Wat is RealityFinality?

RealityFinality wordt gedefinieerd door haar missie: oprichting en beheer van een media platformMedia wordt algemeen begrepen als een verzamelnaam voor alle manieren om informatie te delen. Platform wordt algemeen begrepen als een organisatie waarin men samenwerking en overleg tussen verschillende groeperingen tot stand brengt.

Het doel van het platform is om 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar een aantrekkelijke variëteit aan programma’s (waaronder ook activiteiten) aan te bieden. Deze programma’s worden geproduceerd door de aangesloten groeperingen, hierna te noemen gebruikers, van het platform.

RealityFinality draagt zorg voor realisatie en uitzending van programma’s, zoals ontwikkeld en aangeboden door de verschillende gebruikers, op het platform. RealityFinality bevordert daarbij de ontmoeting, samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende gebruikers.

Het platform is opgericht vanuit een geconstateerde, maatschappelijke behoefte aan vrije uitwisseling over identiteit. Hiertoe is heterogene kennis en objectieve informatie welkom en noodzakelijk. Identiteit betreft de vergelijking tussen de manier waarop een individu zichzelf definieert of ziet, en de manier waarop dit door anderen wordt begrepen of waargenomen. Wat ook het doel is van deze vergelijking, gebruikers van het platform sluiten zich aan bij de keuze om de criteria te zoeken in waarnemingen binnen de objectieve realiteit.

Het platform kent vier thema’s: inspiratie, religie, politiek en geschiedenis.

Het vraagstuk van identiteit is ook van toepassing op alle vormen van collectieven die door geëngageerde individuen gevormd worden.

Iedere persoonlijke en maatschappelijke aanvaarding van een bepaalde identiteit vraagt dus telkens opnieuw om een persoonlijke, sociale- en maatschappelijke rechtvaardiging op aannemelijke, goed onderbouwde gronden. Met andere woorden, het vraagstuk van identiteit heeft een universele reikwijdte, en zal dus ongetwijfeld altijd verrassend en vernieuwend zijn. Het platform staat dus voor vrije uitwisseling en krachtig debat en derhalve, in haar activiteiten en programmering, open voor alle mensen van goede wil ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Het platform wil producenten, kijkers, luisteraars, lezers, deelnemers en bezoekers leren te onderscheiden om te verenigen. Het legt daarin zelf verder geen bepaalde visie op.

Uitgangspunt voor RealityFinality is vertrouwen in de kracht van maatschappelijke dialoog.

Zij zoekt in haar programmering een spanningsvolle diversiteit in het aanbod en streeft daarbij naar maximale kwaliteit. Zij werkt daartoe samen met de gebruikers van het platform door onderling overleg, afstemming en synchronisatie van activiteiten op en buiten het platform.

Wat is het levensbeschouwelijke uitgangspunt van RealityFinality?

Het levensbeschouwelijke uitgangspunt van RealityFinality is neutraliteit en openbaarheid (in de praktijk: pluraliteit).

Haar vier uitgangspunten, die zij haar gebruikers oplegt, zijn:

1. de principiële gelijkwaardigheid van natuurlijke personen;

2. de principiële ongelijkwaardigheid van ideeën en opvattingen;

3. de legitimiteit van vraagstellingen;

4. de onvanzelfsprekendheid van antwoorden.

In de praktijk betekent dit de aanzet tot een spanningsvolle dialoog, maar tevens een verbod op geweld, agressie of een oproepen daartoe, tussen gebruikers van het platform en daarbuiten.

Tolerantie op dit platform veronderstelt een overeenstemming tussen vrijheid, respect en verantwoordelijkheid. Debatten en discussies, en iedere uitwisseling van informatie tussen gebruikers, zullen uitsluitend plaatsvinden in persoonlijke aanwezigheid van betrokkenen. Virtuele en digitale media van het platform zullen uitsluitend worden gebruikt als instrument om uit te zenden. Het platform beheert geen online discussieforum.

Waar komt de naam ‘RealityFinality’ vandaan?

Al het spreken over betekenis van, en over het verlenen van betekenis aan heeft twee vertrekpunten: een uitgangspunt in de realiteit en het besef van finaliteit.

De praktijk van het menselijk leven leert ons dat de verschillen in helderheid en wijze waarop deze twee punten met elkaar verbonden worden groot kunnen zijn. De wijze waarop dit gebeurt ligt ten grondslag aan iedere menselijke organisatie.

Wie zijn onze gebruikers?

Alle gebruikers zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersonen.

Gebruikers die als zodanig zijn erkend door het bestuur van de Stichting RealityFinality hebben toegang tot het platform.

Natuurlijke personen hebben uitsluitend toegang tot de activiteiten op het platform.

Iedere rechtspersoon, die zich (statutair) tot taak stelt om zich actief in te zetten op de ontwikkeling en beantwoording van vraagstukken binnen, of op het raakvlak van, één of meer van de genoemde vier thema’s, kan verzoeken toegang te krijgen tot gebruik van het platform.

Er worden geen voorwaarden gesteld aan de levensbeschouwelijke invalshoek of (statutaire) uitgangspunten van deelnemende rechtspersonen.

RealityFinality is ongebonden en zet zich niet in voor de belangen van één specifieke gebruiker.

Wat biedt RealityFinality haar gebruikers aan?

RealityFinality helpt gebruikers hun standpunt en missie

1. zo goed mogelijk te articuleren;

2. te scherpen aan andere (soms ook aanverwante) visies;

3. publiekelijk uit te leggen en te verantwoorden.

RealityFinality biedt haar gebruikers de mogelijkheid om …

1. op kostenefficiënte wijze grote groepen mensen te bereiken;

2. ongestoord het hele eigen verhaal te vertellen;

3. concreet te reageren op alternatieve visies.

RealityFinality biedt haar kijkers, bezoekers en deelnemers de mogelijkheid om …

1. op directe wijze kennis te nemen van (deels) onbekende bronnen van menselijke ontwikkeling;

2. begrip en interesse te ontwikkelen voor alternatieve (deels aanverwante) visies, leefstijlen, overtuigingen en denktradities.

Op welke wijze
wil RealityFinality haar doelen realiseren?

1. het 24 uur per dag en 365 dagen per jaar verzorgen van documentaires en televisieprogramma’s op haar website, namens en in samenwerking met de gebruikers;  
2. te beschikken over één of meerdere vaste studio’s en diverse technische faciliteiten, ten dienste van de gebruikers, om op locatie programma’s te kunnen maken;  
3. te beschikken over één of meerdere leestafelcafé’s ten behoeve van opnames, lezingen, boekpresentaties, ontmoetingen, distributie van publicaties en merchandise en als verzamel- en vertrekpunt voor rondleidingen en reizen;  
4. te beschikken over een hoogwaardige infrastructuur voor, en informatievoorziening over, de diverse programma’s en activiteiten, waardoor zo groot mogelijk publiek bereikt wordt.

Hoe ziet de programmering van RealityFinality er concreet uit?

De programmering van RealityFinality is in principe openbaar en vrij toegankelijk. Het streven is alle gebruikers een maximale toegang, optimale mogelijkheden en praktische oplossingen tot gebruik van platform te bieden.   Er wordt niet gestreefd naar gelijke mate van gebruik, maar wel naar evenredigheid van tevredenheid over het gebruik van het platform door gebruikers. Geen enkele gebruiker heeft op voorhand voorrang op andere gebruikers.   Doorslaggevend is de kwaliteit, waaronder begrepen het onderscheidend vermogen, van de aangeboden programma’s.   De inhoud van de programma’s zelf valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers. RealityFinality heeft hierin een adviserende rol.   De programmering van het platform valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van RealityFinality. De gebruikers hebben hierin een adviserende rol.   Een minimum aan gemeenschappelijkheid voor samenwerking tussen de gebruikers op het platform is wel uitgangspunt, niet het doel van dialoog.   RealityFinality kan kosten in rekening brengen aan gebruikers voor gebruik van het platform, voor zover deze als inkomsten benodigd zijn voor de instandhouding en ontwikkeling van het platform.   Gebruikers kunnen kosten in rekening brengen voor de toegang tot de programmaonderdelen op het platform die onder hun verantwoordelijk tot stand zijn gekomen, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is of niet voorafgaand met de RealityFinality afgesproken is.

Wat is de juridische structuurvan RealityFinality?

Stichting RealityFinality (kvknr.: 75588722) is geregistreerd houder van het merk RealityFinality®. Het bestuur beslist over de erkenning, als de voorwaarde voor toelating, van gebruikers op het platform. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de technische (niet inhoudelijke) kwaliteit van het platform.

De Stichting heeft een ANBI status aangevraagd en doet aan fondsenwerving met als enig doel hiermee het platform op te bouwen, in stand te houden en kwalitatief verder te ontwikkelen.

Het Rekening nummer is: NL97 TRIO 0788 7565 08  

De aan het redactiestatuut gebonden redactie beslist over de inhoudelijke programmering van het platform. Bestuur en redactie zijn gebonden aan het Huishoudelijk Reglement van de stichting. Van hieruit zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de tevredenheid van alle gebruikers over het functioneren, de kwaliteit en de publieke naamsbekendheid van het platform.

RealityFinality BV is het productiebedrijf van de Stichting RealityFinality dat opdrachten aanvaardt van en samenwerkt met alle gebruikers van het platform. Alle commerciële activiteiten van RealityFinality worden hierin ondergebracht. Het enige (bijzondere) prioriteitsaandeel is statutair eigendom van de Stichting RealityFinality.

RealityFinality BV voert daarnaast ook opdrachten uit van de Stichting RealityFinality, gericht op exploitatie, ontwikkeling en technisch beheer van het platform.

RealityFinality BV onderneemt dus namens de stichting activiteiten die leiden tot duurzame tevredenheid onder gebruikers over de kwaliteit en over diverse mogelijkheden die het platform biedt ter realisatie van hun uiteenlopende doelstellingen.

De BV is financieel zelfstandig, en voert commerciële opdrachten uit van zowel de Stichting RealityFinality als van de gebruikers, met als doel continuïteit te waarborgen voor het platform, haar eigen organisatie en daarmee betekenisvol werk voor haar werknemers en vrijwilligers.

De BV draagt zorg voor voldoende (gekwalificeerd) personeel en faciliteiten om opdrachten naar wens en tevredenheid van alle opdrachtgevers uit te kunnen voeren. De Vereniging RealityFinality is de vereniging van betrokkenen – waaronder vrijwilligers en medewerkers – bij het platform en haar gebruikers.

Hoe legt RealityFinality verantwoording af?

De Stichting RealityFinality is volledig transparant en publiceert eenmaal per jaar een balans en een winst- en verliesrekening. Zij doet dit op haar website tezamen met een verslag van alle verrichte werkzaamheden en activiteiten. Alle binnen gekomen giften worden geanonimiseerd (per datum) gepubliceerd.   De stichting heeft geen winstoogmerk en een beperkt eigen vermogen dat uitsluitend tot doel heeft het platform op kwalitatief goede wijze in stand te houden. De stichting is zelf geen gebruiker van het platform. De stichting produceert en financiert zelf geen (inhoudelijke) programma’s.   RealityFinality BV publiceert een beperkt jaarverslag, dat ieder jaar wordt opgenomen in het jaarverslag van de Stichting RealityFinality.  

Waar kan ik RealityFinality vinden?

www.RealityFinality.Org

RealityFinality®

RealityFinality is een geregistreerd merk en staat ingeschreven in de Kamer van koophandel (KvK). Stichting RealityFinality:           KVK nr. 75588722

Colofon versie 1.1

Tekst : © Stichting RealityFinality

Contactadres : Looiersgracht 77 1016 WC  Amsterdam

Secretariaat@realityfinality.org www.realityfinality.org