Stichting RealityFinality (ReFi)

Doelstelling

De oprichting en beheer van een media platform met als doel het faciliteren van het publieke debat tussen denktradities en organisaties in alle mogelijke vormen, waarbij met name aandacht wordt gegeven aan het centrale vraagstuk van identiteit en betekenisgeving.

Beleidsplan

Een netwerk van vrijwilligers opzetten via de eerste gebruiker van het platform (EWTN.LC). Het vinden van andere geïnteresseerden binnen de netwerken van de bestuurders. Het verzamelen van financiële middelen via fondsen en giften van individuen.

Via de eerste gebruiker, EWTN.LC in 2020, leren wat nodig is voor het maken van video producties en het inzetten van social media. Na deze pilot de middelen en ervaringen aanbieden aan nieuwe gebruikers van het platform. Het aanbod van programma’s op het media platform uitbreiden om zodoende het bereik van kijkers te vergroten. 2020 staat in het teken van het opdoen van ervaringen rondom het opzetten van een media kanaal.

2021 zal in het teken staan van het consolideren en vervolgens laten groeien van EWTN Lage Landen, waarna ingezet kan worden op nieuwe doelgroepen (2021-2025). Aan het eind van elk jaar wordt een grondige ‘after action review’ gedaan over van heeft gewerkt en wat niet. Dit geldt zowel mbt het produceren van media producties als de inzet van social media en de effectiviteit van de werving van financiële middelen om de professionalisering van het kanaal en daarmee ook het platform verder vorm te geven.

Zodra voldoende ervaring is opgedaan met het opzetten van het eerste kanaal, het netwerk van kijkers, wordt deze kennis en ervaring aangeboden aan potentiele nieuwe identiteiten, of gebruikers van het media platform (opschalen).

Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar en in de bestuurs-vergaderingen wordt besloten over de toewijzing van binnengekomen giften en het beheer van eventueel vermogen mochten de inkomsten sneller lopen dan de uitgaven. In principe heeft de stichting geen winst oogmerk, dus in principe zullen uiteindelijk alle inkomsten besteed worden aan de doelstelling van de stichting.

Beloningsbeleid

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten

Voor elke gebruiker van het platform helpen wij met het opzetten van het programma aanbod en de inzet van social media om de programma’s onder de aandacht te brengen en het publieke debat te faciliteren op verschillende manieren in woord, beeld en geluid, zowel via het web (virtueel) als evenementen of bijeenkomsten in de realiteit (ontmoeting).

Het platform bestaat uit :
– fysieke ruimtes;
– websites;
– radio- en televisiekanalen.
– Andere middelen die het publieke debat verbreden of daar steun aan verlenen

Op welke wijze
wil RealityFinality haar doelen realiseren?

1. het 24 uur per dag en 365 dagen per jaar verzorgen van documentaires en televisieprogramma’s op haar website, namens en in samenwerking met de gebruikers;  
2. te beschikken over één of meerdere vaste studio’s en diverse technische faciliteiten, ten dienste van de gebruikers, om op locatie programma’s te kunnen maken;  
3. te beschikken over één of meerdere leestafelcafé’s ten behoeve van opnames, lezingen, boekpresentaties, ontmoetingen, distributie van publicaties en merchandise en als verzamel- en vertrekpunt voor rondleidingen en reizen;  
4. te beschikken over een hoogwaardige infrastructuur voor, en informatievoorziening over, de diverse programma’s en activiteiten, waardoor zo groot mogelijk publiek bereikt wordt.

De stichting wil ter ondersteuning van het publieke debat dus alle productie middelen binnen het platform, kennis, ervaring en contacten delen:

  1. Organisatie van de redactie en productie capaciteit
  2. Inzet van social media kanalen om de programma’s onder de aandacht te brengen
  3. Ondersteunen van onderzoek om de kwaliteit van de inhoud van de programma’s te kunnen waarborgen
  4. Juridische ondersteuning voor het opzetten van de organisatie
  5. Het beschikbaar stellen van fysieke infrastructuur om media producties te realiseren
  6. Het beschikbaar stellen van locaties waar ontmoeting kan plaatsvinden voor zowel productie als ontmoetingen en debat

Baten en Lasten

De stichting is opgericht in 2019 en er is binnen het bestuur afgesproken dat het eerste financiële overzicht zal gaan over 2019 en 2020. Er is eind 2019 1 gebruiker verbonden aan het platform. De stichting heeft in Irondale een contract gesloten om het Amerikaanse katholieke Eternal Word Television Network in Irondale, te vertegenwoordigen voor het Nederlands/vlaams taalgebied: EWTN Lage landen / low countries (www.EWTN.lc)

Voor sponsors en donoren is een budget opgesteld voor 2020-2023 – met (d.d. augustus 2020) alleen nog als gebruiker EWTN Lage Landen

(x1000 Euro):

 2020
Q4
202120222023totaal
4 jaren
1Media Producties1003003504001150
2Ontmoetingen, Events1015202570
3Social Media, Communicatie 15507575215
4Kantoor, Studio, Afschrijvingen14075125175515
5Organisatie kosten, vrijwilligers management ao458080100305
Totaal3105206507752255

Voor vragen over, detaillering en onderbouwing van het budget wordt verwezen naar het bestuur/de penningmeester.

De kosten zullen gedragen moeten worden door giften, donaties en subsidies en eventueel door bijdragen van de gebruikers van het platform. Dit wordt bepaald door het bestuur. Giften kunnen gedaan worden ten bate van het platform als geheel of geoormerkt voor bepaalde gebruikers van het platform (bijvoorbeeld een gift aan stichting REFI i.z. EWTN.LC)

Voor verdere informatie over het initiatief zie de items in het menu.

Hoe legt RealityFinality verantwoording af?

De Stichting RealityFinality is volledig transparant en publiceert eenmaal per jaar een balans en een winst- en verliesrekening. Zij doet dit op haar website tezamen met een verslag van alle verrichte werkzaamheden en activiteiten. Alle binnen gekomen giften worden geanonimiseerd (per datum) gepubliceerd.   De stichting heeft geen winstoogmerk en een beperkt eigen vermogen dat uitsluitend tot doel heeft het platform op kwalitatief goede wijze in stand te houden. De stichting is zelf geen gebruiker van het platform. De stichting produceert en financiert zelf geen (inhoudelijke) programma’s.   RealityFinality BV publiceert een beperkt jaarverslag, dat ieder jaar wordt opgenomen in het jaarverslag van de Stichting RealityFinality.  

Waar kan ik RealityFinality vinden?

www.RealityFinality.Org

RealityFinality®

RealityFinality is een geregistreerd merk en staat ingeschreven in de Kamer van koophandel (KVK nr. 75588722). Stichting RealityFinality:     

RSIN:860332718     

Colofon versie 1.1

Tekst : © Stichting RealityFinality

Contactadres : Looiersgracht 77 1016 WC  Amsterdam

Secretariaat@realityfinality.org www.realityfinality.org